汉字学习:正 |zhèng|zhēng|

陈逸楠 - 常用汉字 - 正字的繁体字:(无), 部首:, 笔划:共 5 笔, 五笔:GHD
[正 zhèng ]

1.垂直或符合标准方向(跟“歪”相对):正南。正前方。前后对正。这幅画挂得不正。

2.位置在中间(跟“侧正”相对):正房。正院儿。

3.用于时间,指正在那一点上或在那一段的正中:正午。

4.正面(跟“反”相对):这张纸正反都很光洁。

5.正直:正派。公正。方正。心术不正。

6.正当:正路。正理。钱的来路不正。

7.(色《)纯正:正红。正黄。颜色不正。味道不正。

8.合乎法度;端正:正楷。正体。

9.属性词。基本的;主要的(区别于“副”):正文。正编。正本。正副主任。

10.姓。

[正 zhēng ]

正月:新正。

正的词语

正厅zhèng tīng正午zhèng wǔ正气zhèng qì反正fǎn zhèng|fǎn zheng订正dìng zhèng正好zhèng hǎo真正zhēn zhèng正常zhèng cháng正是zhèng shì改正gǎi zhèng立正lì zhèng正在zhèng zài正要zhèng yào正式zhèng shì正负zhèng fù正经zhèng jīng|zhèng jing正旦zhēng dàn|zhèng dàn务正wù zhèng纠正jiū zhèng正轨zhèng guǐ刚正gāng zhèng亥正hài zhèng正妃zhèng fēi扶正fú zhèng更正gēng zhèng呈正chéng zhèng正闰zhèng rùn补正bǔ zhèng正纽zhèng niǔ规正guī zhèng秉正bǐng zhèng斧正fǔ zhèng正宗zhèng zōng正弦zhèng xián正项zhèng xiàng厘正lí zhèng正派zhèng pài正室zhèng shì正宫zhèng gōng正误zhèng wù正昼zhèng zhòu勘正kān zhèng晨正chén zhèng矫正jiǎo zhèng正梁zhèng liáng董正dǒng zhèng正棺zhèng guān正确zhèng què就正jiù zhèng正楷zhèng kǎi

正的成语

拨乱反正bō luàn fǎn zhèng一本正经yī běn zhèng jīng风华正茂fēng huá zhèng mào正儿八经zhèng er bā jīng义正词严yì zhèng cí yán名正言顺míng zhèng yán shùn改邪归正gǎi xié guī zhèng正大光明zhèng dà guāng míng言归正传yán guī zhèng zhuàn正人君子zhèng rén jūn zǐ

相似音字:正 |zhèng|zhēng|

dīngzhèngzhēngzhèngzhēngzhèngzhēngzhèngzhèngzhěng
zhēngzhèngzhēngzhēngzhēngzhěngzhèngzhēngzhēngzhēng
zhǐ

易错音字:正 |zhèng|zhēng|

zhēnzhènzhēnzhěnzhěnzhēnzhēnzhènzhēnzhěn
zōngzēngtiánzhēnzēngzhènzhènzēngzèngzhèn
zhěnzhēnzhēnzhènzhēnzhēnzhěnzhènzhēnzhèn
zèngzhēnzhēnzhēnzhěnzhēnzhēnzēngzhēnzèng
zēng

同部首字:止

xiēzhèngzhǐ

同韵母字:正 |zhèng|zhēng|

lèngchéngbèngchēngzhèngpéngzèngméngfèngzhèng
shēngwěngdèngcéngléngshēnggěngchēngbèngpēng
kēnggēnghéngméngzhēngfēnghéngdēngchéngshèng
hēngděngchéngdèngbèngcēngzèngpéngpéngměng
wèngzhèngzhěngměngshéngshèngchéngfēngpéngshèng
正字的拼音|zhèng|zhēng|笔顺意思词组正字的成语同音字繁体五笔正好|真正|正气|正常|正是|改正|立正|正在|正午|正要|正式|正负|正经|订正

小学语文 学习模块

小学数学 学习模块

小学英语 学习模块

小学编程 学习模块

常用汉字 学习模块

词语大全 学习模块

成语大全 学习模块