guànglángqīngféngtuóliúyuānzhòu饿è
něilíngliànjiǎngjiāngshuāizhōnggāoguō
zhǔnzuòzhèngbìngzhāizhěnténg
xiàowěntángliángzhànpōu
jìngpángchùyuèxiūgāopíngquán
fěnliàojiānkǎohōngfánshāozhúyān
làotāozhèlàojiǔshèxiāo
hàohǎihuànliúrùnjiàn
làngjìnzhǎngtàngyǒngbèiqiāo
hànhuǐmǐnyuèhàikuānjiāxiāoyànbīn