陈逸楠小学语文学习网站

常见 同旁字 统计

343313305269254200178142140137
13413012212111210096948888
86858175716262606059
58514949494645444441
4039广38373433丿31313130
30282828252525242422
21212121202020191918
18181717161616161515
15151514141414131313
13131211111111111111
11齿111010101010999
999999鹿9888
8877777777
7666666666
6666666555
5555554444
4444444443
3333333333
3333332222
2222222222
2222222222
2222222111
1111111111
1111111111
1111

常见 多音字 统计

hē|ā|á|ǎ|à|axié|yé|yá|yú|xúhé|hè|huò|huó|húnǎ|na|nǎi|né|něi
chā|chà|chāi|chài|cīā|a|ǎ|á|àchuāi|chuǎi|chuài|tuán|zhuīmiù|móu|liǎo|miào|mù
me|mó|yāo|machā|chà|chǎ|chápǔ|piáo|pò|pōjiā|jiá|gā|xiá
háng|hàng|héng|xíngqí|jì|zī|zhāihuài|pī|pēi|péifó|fú|bì|bó
lā|lá|lǎ|làde|dí|dì|dīcān|shēn|cēn|sānshān|zhà|shi|cè
liē|liě|lie|liézán|zá|zǎ|zanè|wù|ě|wūchān|càn|shǎn|xiān
zhe|zhuó|zháo|zhāolà|lào|luō|luògē|luò|kǎ|lochǎng|ān|hàn
bǔ|bo|pudà|dài|tàiyǔ|yù|yúshǎng|shàng|shang
zhā|zā|zháshù|zhú|shúzhá|yà|gázǎi|zǐ|zī
lìng|líng|lǐngníng|nìng|zhùguò|guo|guōhuá|huà|huai
xū|yū|yùma|má|mǎjià|jie|jièhuá|huā|huà
nà|nèi|nāshé|zhé|zhēqiǎng|qiāng|chēngǒu|ōu|òu
yuán|yún|yùnhé|hè|hēguī|jūn|qiūdiàn|tián|shèng
duì|ruì|yuèdì|tì|tuímǒ|mò|mātuò|tà|zhí
dān|dàn|dǎnnǐng|níng|nìngniù|ào|ǎozhuǎn|zhuàn|zhuǎi
zǎ|zé|zhātiē|tiě|tiècè|zè|zhāidān|chán|shàn
kōng|kòng|kǒngqì|qiè|xièzhuài|zhuāi|yèbǎi|bó|bò
hǒng|hōng|hòngmǎ|mà|māyān|yàn|yèhā|hǎ|hà
zhǒng|zhòng|chóngshí|sì|yìpàng|pán|pànjiāng|jiàng|qiāng
pào|páo|bāoshuō|yuè|shuìbīng|píng|bǐnglī|lǐ|li
ò|ó|ébà|pí|bachēng|chèn|chèngshè|yè|yì
yīn|yān|yǐnbān|bō|pánjiā|jia|jiediào|tiáo|zhōu
nán|nàn|nuózhù|zhuó|zhequè|qiǎo|qiāolèi|lěi|léi
luō|luó|luoquān|juàn|juāndé|de|děigài|gě|hé
宿sù|xiǔ|xiùbēng|běng|bèngtí|dī|dǐléng|lēng|líng
lā|lá|lǎhē|hè|yèpù|bǎo|bǔqiáng|qiǎng|jiàng
méng|mēng|měngjiě|jiè|xièshù|shǔ|shuòsāi|sè|sài
bì|pī|pìmàn|wàn|mánbǎng|páng|pāngpiāo|piǎo|piào
hú|hū|hùbáo|bó|bòhuō|huò|huájiáo|jué|jiào
tè|tēi|tuījiā|qié|gābēi|pō|pípī|pí|bǐ
miǎn|mǐn|měngguā|gū|guǎdòng|tǒng|tónggǒu|jǔ|gōu
yú|yù|ǒuyú|shù|yùqú|xù|chǔnjīn|guān|qín
wǎn|guān|guǎnjǐn|qīn|jìnqiàn|zàn|jiànzhōu|zhāo|tiào
yáo|diào|tiáonào|chuò|zhuōsā|shā|suōjiá|qiā|jié
jié|xié|jiádì|dài|tìǹg|ńg|ňgài|ǎi|āi
mò|hé|háogā|gǎ|gámó|me|mafān|fán|bō
liáo|lǎo|làohuō|huò|ǒtán|chán|xínyáo|yóu|zhòu
dīng|zhēngjǐ|jīle|liǎogàn|gān
wàn|mògè|gě广guǎng|ānwáng|wú
nǚ|rǔwáng|wàngfū|fúwú|mó
qū|ōuchē|jūtún|zhūnqiē|qiè
wǎ|wàshǎo|shàozhōng|zhòngnèi|nà
jiàn|xiàncháng|zhǎngshí|shénpiàn|piān
pú|pūhuà|huāchóu|qiújǐn|jìn
zhǎo|zhuǎfù|fǔcóng|zòngfēn|fèn
shì|zhīfēng|fěngwū|wùgōu|gòu
liù|lùwéi|wèidòu|dǒuchǐ|chě
yǔ|yúdǎ|dázhèng|zhēngbā|pá
ài|yìjié|jiēkě|kèshí|dàn
hāng|bènkǎ|qiǎběi|bèizhàn|zhān
qiě|jūyè|xiéhào|háozhī|zhǐ
dāo|tāoāo|wāmén|menlè|yuè
jù|gōuchǔ|chùniǎo|diǎoféng|píng
tóu|touzhào|shàobiān|bianfā|fà
tái|tāikáng|gāngsǎo|sàodì|de
chǎng|chánggòng|gōngyā|yàqu|xū
yǒu|yòukuā|kuàdāng|dàngtǔ|tù
xià|hèqǔ|qūtóng|tòngqǐ|kǎi
zhū|shúchuán|zhuànxiū|xǔrèn|rén
fèn|bīnyǎng|ángxuè|xiěhuì|kuài
hé|gěchuàng|chuānglèi|lēgè|gě
sè|shǎichōng|chòngyī|yìyáng|xiáng
bìng|bīnghàn|hántāng|shāngxīng|xìng
xǔ|hǔlùn|lúnjìn|jǐnsūn|xùn
fēi|pèihǎo|hàotā|jiěxì|hū
guān|guànhóng|gōngtuó|duòxiān|qiàn
yuē|yāojì|jǐnòng|lòngyuǎn|yuàn
bān|pānlún|lūnfāng|fángké|qiào
bǎ|bàjiè|gàilú|lǔxīn|xìn
sū|sùgǎn|gāngàng|gāngshān|shā
gēng|gèngwú|yùlì|lífǒu|pǐ
hái|huánxiào|xiāozhù|chúxiàn|xuán
lǐ|lizī|zhīyā|yachǎo|chāo
qiāng|qiàngkēng|hángbā|badùn|tún
bié|biègǎng|gāngdīng|dìnggū|gù
tǐ|tīdiàn|tiánzuò|zuōbǎi|bó
yōng|yòngsì|cìgǔ|yùdù|dǔ
jiǎo|juétiáo|tiāopáo|bàoyǐn|yìn
xì|jìyìng|yīngzhè|zhèijiān|jiàn
mèn|mēnshā|shàméi|mòshěn|chén
shí|zhì尿niào|suīwěi|yǐlù|liù
ā|ējìn|jìngzòng|zǒngwén|wèn
zé|zhàikē|kěchāi|cājū|gōu
bàn|pànfú|bìzé|zháiqí|jī
kē|hēruò|rěpíng|pēngqié|jiā
tái|tāizhī|qíguì|jǔsàng|sāng
cì|cīyǔ|yùbēn|bènqí|jī
qī|qìxiē|suòne|níkā|gā
zhī|zhìwěi|wēigòng|gōngyáo|jiǎo
pò|pǎishè|shěshā|chàcǎi|cài
fú|fùdǐ|denüè|yàogē|yì
zú|cùjìng|chēngyù|yōméng|máng
quàn|xuànjuàn|juǎnqiǎn|jiānxiè|yì
jǔ|jùbó|pōpào|pāomì|bì
ní|nìzé|shìzhēng|zhèngwǎn|yuān
láng|làngxiáng|yángshuā|shuàmí|mǐ
jiàng|xiángzhī|zhìjīng|jìngdú|dài
kuà|kūjiā|xiédǎng|dàngkuò|guā
shí|shètiāo|tiǎoduǒ|duòzhèng|zhēng
shèn|shéngé|jíxiàng|hàngyīn|yìn
nán|nāxiāng|xiàngzhā|chábó|bèi
yào|yāoyán|yànqì|qièzhóu|zhòu
bèi|bēishěng|xǐngxuē|xiāowā|wa
yǎ|yāmào|mòhóng|jiàngxiā|há
sī|sāihuá|huāhāi|kéyō|yo
gǔ|gūgāng|gàngyuè|yàobài|bái
kàn|kānshì|kuòzhòng|chóng便biàn|pián
liǎ|liǎngqiào|xiàoxìn|shēnhòu|hóu
zhuī|duīdài|dāishèng|shēngmài|mò
dù|duóqīn|qìngzī|cízhà|zhá
sǎ|xǐxǐ|xiǎnjì|jǐjué|jiào
guān|guànyǔ|yùbiǎn|piānlǎo|mǔ
nà|nuójié|jiēgěi|jǐluò|lào
pá|bàwǔ|wúzǎi|zàishāo|shào
mái|mándōu|dūāi|áimò|mù
hé|hèjú|jiéqī|xīgé|gē
xiào|jiàohé|hújiǎ|gǔdùn|dú
jiān|jiànlào|láohuàng|huǎngyūn|yùn
bàng|bènggōng|zhōnghēng|hngāi|ài
zuàn|zuānqiān|yánchéng|shèngmì|bì
dǎo|dàotǎng|chángjù|jūchàng|chāng
chòu|xiùjuè|juégē|gézāng|zàng
jiāng|jiàngshuāi|cuīzhèng|zhēngliáng|liàng
páng|bàngchù|xùlào|luòwō|guō
zhǎng|zhàngyǒng|chōngqiāo|qiǎodú|dòu
shàn|shānbèi|pīshuí|shéibāo|bō
táo|yáotōng|tòngnéng|nàipái|pǎi
niǎn|niējiào|jiāojù|jūlè|lēi
fēi|fěijūn|jùnqián|gānshāo|sào
fù|pìpiào|piāoshuò|shíshèng|chéng
chí|shimī|mílā|lashé|yí
hǔ|xiàzhǎn|chánchēng|dāngjiǎo|jiáo
lóng|lǒngjiǎ|jiàjiǎo|juéfǔ|pú
māo|máojì|zhàixuán|xuànlǜ|shuài
nián|zhānlín|lìnqú|jùjiàn|jiān
tǎng|chǎnghùn|húnchún|zhūnmí|mèi
dǎi|dàiwèi|yùdàn|tánsuí|duò
duò|huīyǐn|yìnjǐng|gěngchuò|chāo
zōng|zèng绿lǜ|lùzhuó|zuóqū|cù
jiē|qìpéng|bānggē|gélōu|lǒu
qī|jīsàn|sǎngě|gécháo|zhāo
yǐ|yīgùn|hùnzhuī|chuíshà|xià
zhí|shiliè|liěyǎ|yāqiào|qiáo
liàng|liángpēn|pènzhā|chājǐng|yǐng
pǎo|páoyí|wèigé|háqiàn|kàn
pù|pūshāo|shàozhù|zhúdá|dā
ào|yùfān|pānlà|xīdūn|duì
suì|suízēng|cénggǎng|jiǎngkuì|huì
jiàn|jiānyú|tōuchán|shànshǔ|zhǔ
zhōu|yùjī|qīsāo|sǎoshè|niè
tián|zhènjìn|jīnkǎi|jiēlù|liù
pín|bīntiào|táoé|yǐjù|jū
shà|shāliú|liùliū|liùnì|niào
fèng|féngjiǎo|chāoáo|āopiě|piē
wèi|yùmó|múkǎn|jiànbǎng|bàng
niǎn|zhǎncháng|shanglà|zhàma|má
zhuàn|zuànxūn|xùnxiān|xiǎnyí|nǐ
gāo|gàoda|dátùn|tuìsuō|sù
sā|sǎliáo|liāoqù|cùtàng|tāng
cuō|zuǒhéng|hèngbàng|pángmán|mén
bào|pùcháo|zhāotà|tāhēi|mò
zhuàng|chuánghào|gǎojī|qǐshú|shóu
mó|mābiě|biēpéng|pēngchéng|dèng
pī|pǐlèi|léiyàn|yānmá|mò
mó|mòjiǎo|zhuójiè|jícáng|zàng
liǎo|liàofán|pósào|sāobì|bei
áo|xiāobào|pùpù|bàodūn|cún
dēng|dèngbò|bǒ簿bù|bóchàn|zhàn
mí|mǐjiāng|qiángrǎng|rānglù|lòu
náng|nāngniè|miēwù|wūjiāo|qiú
yì|gēdī|dǐxū|wéijì|qí
chen|cāngtáng|xínggèn|gěnmù|móu
hé|gēqí|yínyuán|yánfèi|fú
jù|qǔsháo|biāochā|chàbèi|bó
gàn|hàndāi|tǎiè|ebǐ|pǐ
tǐng|dīngbài|beiyǐn|shěnliào|liǎo
yì|diégōu|kòupáng|fǎngzhì|zhài
hēng|pēngōu|òudùn|zhuànwèn|mén
kài|xìsōng|zhōngyí|dàilún|guān
bīn|fēndǐ|chíyē|yéshān|shàn
jū|chátiáo|sháocōng|zōngfāng|bìng
yǎn|yānjiǒng|guìkǎ|kāzuǐ|jǔ
xiā|gāḿ|m̀tà|dázhú|dǔ
yǐ|yíxì|qièqiāng|qiàngzhūn|chún
huán|xúnlì|làilóng|shuāngluò|pō
zuò|zhàmì|fújié|jíchà|chǎ
qí|zhǐjí|qìshān|shàntǎng|nú
dài|táizāi|zījié|jiáyā|yà
wō|zhuābēn|bìdòng|tóngqiàn|xī
yí|tíqí|jìyíng|xíngqián|xún
kēi|kèyòu|yóuzhà|zuòdǐ|chí
lì|yuètuó|duòlà|ládīng|dǐng
lì|zhíhuī|huǐmiǎn|miàncī|zī
yuě|huìgén|hěnzhì|shìdòng|tóng
qiáo|jiàobǎ|pásì|qíchī|xī
gē|lehuì|kuàihǔ|xǔdòng|tōng
ráo|rǎojiāo|xiáohuī|húnpǔ|bù
qí|shìlǚ|luōyuàn|huánshì|shí
piǎo|fúshēn|xīnshā|suōlàng|liáng
ráo|náotǐng|tìngguā|kuòhéng|háng
guì|huìgé|lìshèng|chéngyí|chì
wú|ńbō|bàozhēng|zhèngdiàn|tián
tā|tuópí|pīnèn|nínwō|wēi
jùn|juànkǒng|kōnggāo|háolái|lài
dǎn|damáo|màoláng|làngxuān|xuǎn
yàng|yángyǎn|shànjùn|xùnkuī|lǐ
zàng|zhuǎngtí|tìtāo|dàoguó|guāi
pí|pìpéng|bèngyè|yēpóu|pǒu
dǎn|shànsào|sǎotú|tùzū|jù
wǎn|yùlián|liǎnkuì|guìjiá|gā
gè|luòguì|suīnuò|rělín|lán
qiàng|qiānggū|gǔcuì|qichuò|chuài
líng|léngxǐ|xiǎntǐng|dìnghā|kē
zé|zuójì|jiéguī|kuǐlǚ|lóu
yī|yǐdū|shéè|yānqiǎng|qiān
dú|dòupì|pèimiǎn|shéngchǎng|tǎng
dàn|dátiǎo|yáochén|shènwěi|kuí
liàng|jìngjū|qièfēng|fèngshèn|rèn
zhào|zhuōqín|táncù|zuòfěi|fēi
dié|zhádā|tàluò|lìyóng|yú
lou|lóuwō|ōwǎi|wēijiǎn|jiàn
jū|júhú|gǔjiān|qiánhé|gé
yān|āchā|zhakē|kéchāo|zhuō
yān|yīnqiū|jiǎochéng|chěngchán|càn
yuàn|yuányùn|wēnzhē|zhégū|gǔ
zhā|cházī|zǐsuī|huīpì|bì
kè|kēá|shàshāo|xiāoài|yì
hēi|hāiyún|jūnliú|liùdǎn|dàn
fèi|féiquē|quèzhēn|qínqiè|qiàn
chǔ|zhǔbì|pímàn|mántāng|tǎng
biāo|biàoyāng|yàngwò|guǎnliǎo|lù
bīn|bīngchá|chājié|yàfēi|fěi
yín|kěnlē|leiliàng|liángxū|shī
dē|dēihú|gǔjīng|qìngyuān|wǎn
tóng|zhuàngguī|xiékàn|hǎnshēn|sǎn
huáng|guāngluò|tàxūn|yìnqìng|qǐ
qiáo|qiàopiáo|piāomàn|mānzhái|dí
piào|biāopiǎo|piāojuē|juéméng|měng
qì|sèchēng|tángqù|qūzuō|chuài
cēng|chēnggé|lìliù|liúdān|dàn
zhǐ|zhēngcōng|zǒngshù|zhùyùn|yù
zēng|zèngsǒu|sòuhóng|hòngqiào|shāo
tí|tǐmǎng|měngjué|xuéhuán|yuán
táng|tāngdí|dījiǎo|jiàoxī|shè
jūn|qúnliáo|liǎodàn|tánqiāo|sāo
shì|zhēqī|xīchā|cādūn|duì
qiǎng|qiāngdēng|dèngshān|dànsāi|xǐ
mí|méibì|pìzhuó|zhàobò|bāi
huī|duòqú|jùzǎn|cuánjuě|jué
jué|guìjué|jiàolí|lǐnáng|nǎng
gàng|zhuàng
陈逸楠个人官方网站

小学语文 学习模块

小学数学 学习模块

小学英语 学习模块

小学编程 学习模块

常用汉字 学习模块

词语大全 学习模块

成语大全 学习模块